Regulamin serwisu internetowego www.converte.net

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.converte.net, prowadzony jest przez firmę CONVERTE.NET Jarosław Kozak z siedzibą w Rykach, ul. Przemysłowa 72, kod pocztowy 08-500, NIP: 5060056248, Regon: 061027856, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

2. Definicje:

 

1) Serwis Internetowy – Strona ofertowa dostępna pod adresem https://converte.net.
2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).
3) Usługodawca – CONVERTE.NET Jarosław Kozak z siedzibą w Rykach, ul. Przemysłowa 72, kod pocztowy 08-500, NIP: 5060056248, REGON: 061027856, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki.
4) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna
oraz każdy inny użytkownik, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
5) Formularz kontaktowy – dostępny jest w Serwisie Internetowym i umożliwia wysłanie zapytania.

§3 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmów wyszukiwarek internetowych.  Usługodawca nie ma wpływu na zmiany w algorytmie i aktualizacji wyszukiwarek internetowych, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia nagłych zmian, mogących negatywnie wpłynąć na pozycje strony internetowej Usługobiorcy w wyszukiwarkach.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Usługobiorca zlecając Usługę pozycjonowania i otrzymując przez to Konto klienta w systemie monitoringu pozycji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 1, niniejszego regulaminu.

3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu Internetowego spowodowanych jego naprawami lub problemami technicznymi.

2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Usługobiorcy.

5. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygane będą w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy do siedziby Usługobiorcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2023r.

Reklama Lublin - Converte.net

POBIERZ NOWY CENNIK USŁUG NA 2024 ROK

NIE spamujemy! Pobierając cennik usług akceptujesz naszą politykę prywatności.

Call Now Button